Utstakning & lägeskontroll i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg

Utstakning och lägeskontroll i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg

Lägeskontroll MMXX

Nybyggnad tillbyggnad eller annan – byggherren är ansvarig för att byggnaden godkänns – vi är med hela vägen

Vi utför utstakning och lägeskontroll i din kommun: Halmstad, Helsingborg, Falkenberg, Varberg med flera – kontakta oss för att boka tid

Varför krävs lägeskontroll och hur hjälper det byggherren?

Lägeskontroll är en verifiering av att din nya byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är korrekt placerad. Det innebär att du kontrollerar om byggnaden i fråga är i rätt storlek, har korrekta mått, form, position i planen och höjd i enlighet med det beviljade bygglovet.

Lägeskontrol beställs när grunden är klar, och under denna kontroll säkerställer kommunen att den färdiga byggnaden är placerad på rätt plats enligt bygglovet.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan krävas av byggnadsnämnden, särskilt om den planerade byggnadsåtgärden är nära tomtgränser. Det kan förebygga eventuella problem med grannar och säkerställa korrekt placering på tomten. Kontrollen är avgörande för att undvika skadestånd och kostnader för att korrigera fel i byggprocessen.

Startbesked viktigt så att ALLT stämmer

Lägeskontrollen används också för att inkludera byggnaden i allmänna kartor och för att koppla en adress till den. Den bör utföras innan gjutning av byggnationens grund för att möjliggöra korrigering av eventuella fel.

Det är din bygglovshandläggare som beslutar om behovet av lägeskontroll, och underlag om detta erhålls genom startbeskedet.

Var byggnaden placeras och dess läge är viktiga delar i hela processen

Lägeskontrollen innebär en noggrann kontroll för att säkerställa att position överensstämmer med bygglov, för att verifiera att åtgärden verkligen har utförts på rätt plats och höjd. Det är viktigt att utföra detta när grunden är klar, eftersom det ger möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter i ett tidigt skede. Byggnadsnämnden beslutar om lägeskontrollen är nödvändig eller ej.

Du bör beställa en lägeskontroll i enlighet med informationen i ditt bygglovsbeslut eller startbesked. En kontroll inför slutbeskedet visar att byggnationen har utförts enligt bygglov och kan göras så tidigt som möjligt för att minska risken för dyra omplaceringar. Intyget om lägeskontroll bör inkludera fastighetsbeteckningen, diarienumret och relevant information om byggnationen, såsom byggnadens storlek, byggnadens placering, planläge, höjdläge och koordinatuppgifter i form av en skiss. Det är också viktigt att uppfylla stadsbyggnadskontorets krav för korrekta ritningar och handlingar.

Utstakning (även kallad utsättning)

Vid utstakning markeras platsen för nybyggnationen innan man börjar bygga. Utstakning innebär att man markerar det exakta läget för nybyggnationen på marken inom ett detaljplanelagt område.

Vidare är utstakning processen där planerade detaljer från ritningar överförs till markeringar ute i terrängen. Utstakningen indikerar exakt var de planerade byggnaderna kommer att placeras på tomten.

För att genomföra utstakningen behöver man en situationsplan med exakta mått (en karta som visar dimensionerna av byggnaden samt avstånden från andra befintliga byggnader eller fastighetsgränser). Utstakningen kallas även ibland för utsättning.

När det gäller husbyggnation delas utstakning upp i grov- och finutstakning.

– Grovutstakning

Grovutstakning utförs vanligtvis före påbörjandet av markarbetet. De grova mätpunkterna indikerar var det behövs schaktas bort jord eller sprängas berg och säkerställer att nybyggnationen sker på den plats som godkänts enligt bygglov.

Träkäppar används vid grovstakning för att markera var de framtida byggnadshörnen ska placeras på tomten. Om byggnadshörnen ska placeras på berg markeras mätpunkterna med sprayfärg. Dessutom lämnas en referenshöjd vid en lämplig plats i närheten av tomten, även kallad höjdfix.

– Finutstakning

Normalt sett utförs finutstakningen efter grovutstakningen och markarbeten. Vid finutstakning markeras husets exakta hörn med pinnar eller på en profil där snören kan spännas upp mellan profilerna för att definiera husets exakta placering. Beroende på området kan det vara tillräckligt med en grovutstakning, särskilt på stora tomter där avståndet till fastighetsgränsen är stort.

Utstakning bör utföras efter att byggnadsnämnden har gett ett startbesked och det bör ske snabbt och inom den tidsram som anges i startbeskedet.

Lägeskontroll sammanfattat

Lägeskontroll innebär verifiering att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är korrekt placerad. Det handlar om att säkerställa att byggnadens storlek, mått, form, placering i plan och höjd överensstämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll bör genomföras innan gjutningen av plattan påbörjas. Det ger möjlighet att korrigera eventuella fel som upptäcks under kontrollen. Det går även att utföra lägeskontroll efter grundläggningen eller till och med när byggnaden är färdigställd, även om det inte är att rekommendera. Felaktig placering av byggnaden kan hindra utfärdandet av slutbesked.

MMXXs mättekniker har gedigen erfarenhet av lägeskontroller för olika typer av byggprojekt. Efter genomförd lägeskontroll sammanställs resultatet inklusive ritningar, intyg och mätrapport. Vår uppdragsgivare skickar in dessa dokument till sin handläggare på sin kommun för att erhålla slutbesked.

Kontakta MMXX – vi utför utstakning och lägeskontroll med precision

Oavsett vilken typ av mättjänst du behöver hjälp med så erbjuder vi på MMXX att både effektivisera och kvalitetssäkra projektet. Vi arbetar framförallt i Halland (Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg) men även i Kronoberg, Småland och Skåne. Vi är övertygade om att vi kan erbjuda dig den mest effektiva lösningen för att projektet ska fortlöpa med hög noggrannhet , utan förseningar.