Kvalitetssäkra utsättningar Halmstad, Falkenberg, Helsingborg & Varberg

Tillförlitliga mätningar ger dig bättre flyt vid husutsättning

Kvalitetssäkra utmätningar i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg av MMXX
Utsättning i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg: MMXX

Utsättningar görs vid produktionsmätning för att underlätta för entreprenörer som utför själva byggnationen. Genom att visa var en projekterad punkt befinner sig i verkligheten kan den sedan markeras på rätt plats. I praktiken använder man sig av den mätdata man fick fram vid inmätning för att föra över denna till den punkt på området där byggnaden ska uppföras.

Som mättekniker erbjuder vi hjälp med kvalitetssäkra utsättningar i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg för samtliga typer av byggprojekt, oavsett om det rör sig om finutsättning och grovutsättning eller utstakning och lägeskontroll för att säkerställa att hus, tillbyggnad eller annan byggnad placeras på rätt plats.

Med starkt fokus på kunden ser vi till att alla entreprenader i projektet har rätt förutsättningar att genomföra projektet och att arbetet går framåt som planerat utan förseningar.‍‍

Se till att projektet fortlöper utan störningar

Som vid inmätning utgår vi vid en utsättning från kända punkter i världen. Medan vi vid inmätning mäter in detaljer för att skapa en ritning över tomten, utgår vi vid utsättning istället från detaljers kända koordinater och höjder. Efter att vi beräknat instrumentets placering kan vi se hur långt från detaljens teoretiska värde vi befinner oss, och därefter närma oss rätt plats.

Varje projekt har sina utmaningar. Därför finns MMXX för dig som söker hjälp av erfarna mättekniker att tackla dessa, genom korrekta utsättningar som säkerställer att projektet fortlöper utan störningar i planeringen.

Hur genomför vi utsättning i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg?

Utsättning vanligtvis med med GPS eller med totalstation. Vilken metod vi använder sig av beror på hur stora eller små marginaler som gäller för projektet i fråga. För att undvika fel i mätningarna finns olika toleranser för olika delar av bygget, vilka visar på den totala avvikelsen av måtten som får finnas.

För projekt som kräver extremt precisa mätningar använder vi oss i allra flesta fall av totalstation, medan vi vid projekt som tillåter större marginaler använder oss av GPS för att göra utsättningen.

Skillnaden mellan finutsättning och grovutsättning

En grovutsättning görs i regel innan schaktningen görs på tomten. Den blivande byggnadens hörn sätts då ut med träläkt för att sockelhöjden ska kunna markeras. En grovutsättning görs för att schaktningen ska göras på rätt plats och i rätt höjd innan finutsättning.

Med finutsättning menar man en mer noggrann husutsättning som görs när de förberedande markarbetena är klara. Finutsättningen görs innan grund- eller formsättning påbörjas för att undvika att byggnaden hamnar på fel plats. Då markeras också det exakta läget av husets eller byggnadens hörn på tomten.

Utsättning med totalstation

Vid utsättning har vi redan innan räknat ut koordinater för de detaljer som skall sättas ut, innan vi med hjälp av totalstationen mäter in stompunkters lägen. När instrumentet vet var det befinner sig kan det räkna ut på vilken längd och vinkel det är till detaljerna som skall markeras. Med totalstationen kan vi nu se hur långt från detaljens teoretiska läge man är så att vi kan närma sig detta läge och markera det.

Utsättning med GPS

Vid utsättning med GPS har vi som vid användning av totalstation matat in detaljernas koordinater i instrumentet. Och liksom vid inmätning med gps mäter vi i regel in en eller några kända punkter. Instrumentet räknar ut hur långt från detaljens teoretiska läge vi är så att vi kan närma sig och markera det. Utsättningen med GPS går snabbare än med totalstation, men ger samtidigt inte lika noggranna mätningar.

Utsättning i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg: MMXX

Kontakta MMXX för mättjänster med hög noggrannhet

Oavsett om du behöver hjälp med husutsättning, lägeskontroll, eller finutsättning och grovutsättning kan du tillsammans med oss på MMXX effektivisera och kvalitetssäkra projektet. Som mättekniker arbetar vi framförallt i Halland, men vi utför även arbeten i Kronoberg, Småland och Skåne. Utsättning i Halmstad, Falkenberg, Helsingborg och Varberg – ring oss! Oavsett vilken typ av projekt det gäller är vi övertygade om att vi kan erbjuda dig den mest effektiva lösningen.